Gyirmót bemutatása

        Gyirmót ezerötszáz lakosú településrésze Győrnek, legnagyobb értéke természeti adottsága, a települést körülvevő vizes élőhely közelsége, mely a Fertő-Hanság Nemzeti Park Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetének része.

Határában, a zöldövezetben hatalmas horgászfalu alakult ki.
Különlegességét leginkább a Holt-Rába közelsége és a főutat kísérő sok fehérgólya fészek adja.
 
  
A közösségi élet

A településen a közösségi élet ápolásához szükséges lehetőségek a családi, rokoni, baráti kapcsolatokban, az óvodai szülői közösségben és a művelődési ház klubjaiban rejlenek.
A közművelődési munka során meg kell küzdenünk az iskola hiányával, az emberek bezárkózásával, a város közelsége által biztosított tágabb lehetőségek és programok elszívó erejével.

 
Napjainkban léteznek az itt élők között szoros kapcsolódási rendszerek, de már nem lehet ezeket egységesen, az egész település szintjén kezelni. A hagyományos falusi élet megőrzése a legidősebbekhez kötődik. A felnövekvő új generáció és a betelepülők már nem tartják fontosnak a tradíciók és szokásrendek átörökítését, a falusi jelleg megőrzését.
A közösségi életet kis csoportokban kell újra gondolni, melyek a közös érdeklődés vagy hasonló életkor szerint kovácsolhatók egységessé. A kohézió alapja nem a ?gyirmóti vagyok? érzése, hanem személyiségtől függő, egyéni motiváció.
      
A Gyirmóti Általános Művelődési Központ bemutatása

A Gyirmóti Általános Művelődési Központ Gyirmót központjában, a templom mellett, az orvosi rendelővel szemben helyezkedik el. A lapos (tető nélküli) egyszintes épület 729 m2alapterületű.

Gyirmót egyetlen oktatási, közművelődési intézménye 1999-ben, Szabó Jenő képviselő, a Gyirmóti Településrészi Önkormányzat elnökének kezdeményezésére alakult, óvoda és művelődési ház szervezeti egységekkel.
Az óvoda két csoporttal működik. A melléképületben a melegítő konyha és a raktárhelyiségek foglalnak helyet. A házat gyönyörű park és egy óvodai játszóudvar öleli körbe.
(?91-95-ig már működött itt általános művelődési központ, óvoda, alsó-tagozatos iskola, művelődési ház szervezeti egységekkel, ?95-ben megszűnt ez az intézmény, az iskola teljesen, az óvoda a győri Benedek Elek Óvoda tagjává vált, a művelődési ház pedig a Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ része lett.)
Az intézmény Helyi Nevelési-, Közművelődési Programjában hangsúlyos szerepet kap a hagyományőrzés és a környezetvédelem. Az óvodások, és iskolások számára rendezett környezetvédelmi programokon évente több ezer gyermek megfordul. A művelődési ház legfontosabb feladata a közösségi élet élénkítése, ennek szellemében a kisközösségi rendezvények, a helyi ünnepek és megemlékezések szervezése. A művelődési ház az intézmény gazdasági, igazgatói irodájának, 100 m2-es nagyteremnek, 40 m2-es kisteremnek, teleszobának, sószobának, tornaszobának, öltözőknek, zuhanyzóknak, valamint a Gyirmóti Településrészi Önkormányzat irodájának és egy szolgálati lakásnak ad helyet. Az intézmény meghatározó szerepet tölt be a városrész kulturális életében. Az elmúlt években kiemelt figyelmet fordítottunk a helyi igények felmérésére, helytörténeti kutatásokra, az intézmény arculatának megtervezésére.
 
      Céljaink, feladataink
 
     A Gyirmóti Általános Művelődési Központ arculatának kialakításában a helyi adottságok miatt meghatározó a természet-, és környezetvédelem, ezért fontos célunk, hogy az ÁMK városi, megyei szintű környezetvédelmi programjaival -Győr oktatási, kulturális életében- szerzett hírnevét, a jövőben is megőrizze.
A közművelődési munkában hangsúlyos szerepet kap a közösségi élet erősítése, a helyi ünnepek megőrzése, gazdagítása, a közös kulturális élmények identitáserősítő, személyiségfejlesztő lehetőségeinek kihasználása. A rendezvények szervezésénél nagyon fontos a lokálpatriotizmus és a nemzettudatos magatartás erősítése, a szűkebb lakóhely történelmének, hagyományainak ismeretén túl a magyarság kulturális értékeinek közvetítése.
A közösségi élet szempontjából kiemelkedő jelentőségű az intézmény szervezeti egységeinek és a Gyirmóti Településrész Önkormányzatnak az együttműködése, az óvodai nevelés és a közművelődési munka kölcsönös egymást erősítő hatásának kiaknázása, az együtt dolgozás lehetőségeinek további bővítése. A tervező munka során hangsúlyos feladat, hogy a jövőben a művelődési ház még inkább esztétikus, funkciójának megfelelő tárgyi- és eszközrendszerrel rendelkező közösségi tér legyen, ahol megvalósul a közösségi élet élénkülése, a meglévő hagyományok, ünnepek ápolása, a más kultúrákkal való kapcsolatteremtés, a kulturális és helyi értékek közvetítése, valamint a környezetvédelmi, hagyományőrző, egészséges életmódra nevelés a különböző tevékenységekben.
Olyan cselekvőerőt szeretnénk kelteni, mely közösségi kultúrát kínál, egyéni értékítéletet teremt, nyitott ez emberek problémáira, igyekszik az igényeknek megfelelő programok összeállítására úgy, hogy a programok látogatói ne csupán fogyasztók, hanem aktív résztvevők legyenek egyben.
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a lakossággal, beszélgetés és kérdőívek útján információkat gyűjtünk, megismerjük az aktualitásokat, meghallgatjuk a javaslatokat, és ennek alapján cselekszünk. Igyekszünk a gyirmótiak alapvető érdekeinek közelében maradni.
A jövőben fejlesztenünk szükséges az ifjúság kulturális életét, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit. Gazdagítanunk kell az életminőséget és az ünnep örömeit, támogatni a helyi alkotókat, műhelyeket. Meg kell teremtenünk a rekreációs szórakozási és közösségi igényekhez alkalmazkodó lehetőségeket, erősíteni a civil hálót és az együttműködést, szélesíteni a helyi kulturális nyilvánosságot.
A költségvetés függvényében támogatók keresésével bővítenünk kell a helyi tudásalapú és információs társadalom feladat-ellátási eszközrendszerét, (számítógép és konfigurációi számának növelésével, napilapok, folyóiratok számának növelésével, tele-szoba eszközeinek, a művelődési ház külső-belső terének folyamatos felújításával).
Célunk, hogy az intézmény alkalmazkodjon az aktuális társadalmi, szociológiai változásokhoz, melyek a jövőben is biztosítják a Gyirmóti Általános Művelődési Központ meghatározó szerepét Gyirmót közösségi, kulturális életében.
 
 
      Súlypontok
 
 
?           Gyirmót egész lakosságát érintő nagyrendezvények, ünnepségek szervezése
?           Jeles Napok a Környezetvédelemben? programsorozat szervezése
?           Ifjúsági aktivitás erősítése
?           Időskorúak támogatása, rendezvények szervezése
?           Klubok működtetése
?           Hagyományőrzés, környezetvédelem
?           Helyi kötődés erősítése
?           Új lehetőségek felkutatása
?           Önköltséges tanfolyamok beindítása
?           Programok megvalósításához támogatók keresése, pályázatok írása
?           TELESZOBA működtetése
     

 

 

 

 

   

Oldalmenü
Naptár